تغییر زمان آزمون علمی و تخصصی مشاوران

تغییر زمان آزمون علمی و تخصصی مشاوران زمان اجرا آزمون به روز پنج شنبه مورخ 30/11/1393، موکول می گردد.

نظر به اعلام اداره کل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش به دلیل درخواست همکاران مبنی بر مصادف شدن این زمان با امتحانات پایان ترم مشاوران در حال تحصیل و همچنین در اختیار داشتن فرصت مناسب جهت مطالعه بیشتر و ایجاد زمینه برای مشارکت همه جانبه مشاوران، زمان اجرا آزمون به روز پنج شنبه مورخ 30/11/1393، موکول می گردد.

                                                                           
  اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

/ 1 نظر / 23 بازدید