اعضاء مرکز مشاوره شهرستان ایرانشهر وحضور در جلسات امتحانی

بافرا رسیدن فصل امتحانات اعضاء مرکز مشاوره شهرستان ایرانشهر باحضور در مدارس وجلسات امتحانی باعث آرامش در حوضه های مختلف امتحانی شده و ضمن تشخیص دانش آموزان مضطرب با حضور در کنار آنان و دادن راهکارهای تربیتی باعث اضطراب زدایی در جلسات امتحانی شدند.

/ 0 نظر / 36 بازدید