خوشبختی

هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید

خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد،

آن هم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارید.

شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد

که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید !!!

/ 0 نظر / 31 بازدید