هشت نکته برای داشتن یک زندگی خوب

هشت نکته بزای داشتن یک زندگی خوب

1-صبح ها که از خواب بیدار میشوید دستگاه عیب سنج وایرادگیروجودتان رااز کار بیندازید.

2-در معادلات زندگی هیچ گاه منفی فکر نکنید.

3-هیچگاه در گره زدن طناب پاره شده دوستی تعلل به خرج ندهید.

4-آنتن های ذهن تان تنها به سوی ایستگاههایی تنظیم کنید که شبانه روز امواج مثبت پخش میکند.

5-دلتان راتبدیل به اقیانوس آرام نمایید نه یک مرداب ناچیز.

6-سعی کنید قلبی مقاوم داشته باشید که مقابل گرم وسرد حوادث وضربه های عاطفی همچون ظروف چینی بااندک ضربه ای خرد نشود.

7-تجربه های تلخ وشیرین زندگی را درس فهمیدنی بدانید ونه حفظ کردنی.

8-همواره مصمم باشید تا با استفاده از جلا دهنده هایی همچون دعا ونیایش روح وروانتان راپاکی وطراوت بخشید.

/ 0 نظر / 24 بازدید